Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Nationalismista ja kansallisvaltiosta

  • Suomenkielinen alue
    Suomenkielinen alue
  • Suomen kielialueet
    Suomen kielialueet

Yleisessä kielenkäytössä kansallismielisten ajatellaan olevan vain pieni ääriryhmä. Vallitsevan määritelmän mukaan kuitenkin me kaikki olemme kansallismielisiä eli nationalisteja, tosin erilaisia sellaisia. Kaksi lokeroa riittänee kattamaan suurimman osan ihmisistä:

 1. Kansalaisnationalismi (civic nationalism), yksikkö: kansakunta (Suomen kansalaiset = "suomilaiset")

 2. Etninen nationalismi (ethnic nationalism), yksikkö: etnos eli etninen ryhmä (etniset suomalaiset ≈ suomenkieliset suomilaiset)

 Näistä kakkosryhmään kuuluvat ne "pahat ja suvaitsemattomat" kansallismieliset, ja ykkösryhmään kuuluvat heidän tuomitsijansa – ne jotka eivät yleensä edes tiedä olevansa itsekin kansallismielisiä. Näiden kahden ryhmän näkökulmat ovat niin erilaisia, että keskusteluyhteyden luominen on vaikeaa.

 Stereotyyppisesti etniset nationalistit näkevät Suomen valtion ensisijaisesti etnisten suomalaisten edunvalvontakoneistona ja pitävät etnisiä vähemmistöjä rasitteina, joiden tukemiseen ei tarvitsisi käyttää etnisen enemmistön maksamia verorahoja ja joihin kuuluvien tulisi sopeutua enemmistöön ja opetella sen kieli.

 Kansalaisnationalistit puolestaan näkevät kaikkien Suomen kansalaisten kuuluvan tasavertaisina osasina samaan kansakuntaan ja pitävät Suomen valtiota kaikkien kansakuntaan kuuluvien etnisten ryhmien edunvalvontakoneistona.

 Kolmantena ryhmänä voidaan nähdä internationalistit (kattokäsite laajimmassa merkityksessä), joiden yhteenkuuluvaisuuden tunne ei rajoitu valtioiden rajojen sisään. Eräs esimerkki on marxilais-proletaarinen internationalismi. Myös EU:n liittovaltiota kannattavat ovat määritelmällisesti internationalisteja.

 Minä olen kansalaisuusnationalisti, koska pidän tämänkaltaista kansallismielisyyttä perustellumpana kuin etnistä nationalismia: kansalaisuusnationalismi on oikeudenmukaisempi ja tasavertaisempi malli. En ole vielä nähnyt perusteluja sille, miksi pelkkä enemmistöasema antaisi yhdelle etniselle ryhmälle oikeuden tehdä itsestään valtion tärkeimmän etnoksen ja oikeuden alistaa valtio ensisijaisesti oman etnoksensa edunvalvontakoneistoksi.

 

Suomi ei ole oikeasti kansallisvaltio

 Etniset nationalistit kuvittelevat Suomen etnisten suomalaisten kansallisvaltioksi, mutta todellisuudessa tilanne olisi tämä vain, jos Suomi koostuisi yhdestä ainoasta etnisestä tai kielialueesta. Näinhän ei ole, vaan Suomi koostuu kolmesta vanhasta etnisestä kotiseutualueesta tai kielialueesta: suomenkielinen alue, ruotsinkielinen alue ja saamenkielinen alue. Vain historian oikusta Suomi-nimisen valtion rajat kulkevat niin, että ne katkaisevat osan suomenkielisestä, ruotsinkielisestä ja saamenkielisestä alueesta saman valtiokokonaisuuden sisään. Tätä aihetta olen käsitellyt laajemmin kirjoituksessani "Suomalainen maa" – pakkoruotsin vastustajien virheellinen käsitys

 Suomi kyllä mainitaan Wikipediassa kansallisvaltiona, vaikka vain 90 %:lle kansalaisista suomi on äidinkieli, kun taas Iso-Britannia ja Venäjä mainitaan monikansallisina valtioina, vaikka Isossa-Britanniassa peräti 95 % kansalaisista on yksikielisesti englanninkielisiä, kun taas Venäjällä vain 81 % kansalaisista on etnisiä venäläisiä. Jos siis Iso-Britannia on monikansallinen valtio, niin on kyllä Suomikin. Nimityksiä "kansallisvaltio" ja "monikansallinen valtio" käytetään näköjään täysin mielivaltaisesti, eikä kaikkia tapauksia selvästikään arvioida samoin kriteerein.

 Voidaankin perustellusti sanoa, että Suomi on jo vanhastaan monietninen (monikansallinen) valtio, ja Suomen laki (kielilaki ja saamen kielilaki) turvaakin vanhoille alueellisille etnisille tai kielellisille ryhmillemme yhtäläiset oikeudet: suomen-, ruotsin- ja saamenkielisillä on oikeus äidinkielisiin palveluihin valtiollisissa viranomaisissa koko Suomessa ja kunnallisissa viranomaisissa kotiseutualueellaan eli niissä kunnissa, joissa kielen puhujia on yli 8 % (tai alaspäin yli 6 % tai absoluuttisesti yli 3000 puhujaa). Tätä tilannetta ei ole syytä muuttaa, vaikka ruotsin kielen opiskelun pakollisuudesta luovuttaisiinkin.

 

Harhakäsityksen lähde

 Luultavasti tärkein syy sille, miksi Suomea on väitetty kansallisvaltioksi, on valtiojohdon propagoima ja kansalle tuputtama näkemys, että suomenkieliset ja ruotsinkieliset olisivat yksi kaksikielinen kansa. Tällainen näkemys on täysin perusteeton, koska useimpien suomenkielisten identiteettiin ei ruotsin kieli kuulu millään tavoin, ja ruotsinkielisistäkin vain 40 % on kaksiäidinkielisiä. Suomenkieliset kokevat vahvasti olevansa oma etnoksensa, ja heistä peräti 55 % kokee ruotsinkielisten haluavan eristäytyä suomenkielisistä. Ruotsinkielisten etninen toiseus siis ymmärretään siitäkin huolimatta, että kansalaisuuden ja kansallisuuden välistä eroa yritetään hämärtää tai sitä ei ainakaan tuoda esiin: luokittelut "suomalainen" ja "kansa" voivat hämäävästi merkitä sekä kansalaisuutta että kansallisuutta.

 Ei ole olemassa yhtä kaksikielistä kansaa – vain Suomen valtio on kaksikielinen. Se, että ruotsinkielisistä (5,4 %) runsas kolmannes on kaksikielisiä, merkitsee että ainoastaan 2,16 % Suomen kansalaisista on kaksikielisiä (kaksikieliset rekisteröidään yleensä ruotsinkielisiksi). Suomenkieliset ja ruotsinkieliset eroavat äidinkielensä lisäksi toisistaan myös kulttuuripiirteiden ja geeniperimänsä osalta, joten on täysin perusteltua puhua kahdesta eri etnoksesta eli kansasta (= kansallisuus), jotka muodostavat yhden kansakunnan (= kansalaisuus).

 

"Yksi kaksikielinen kansa" -propaganda on vailla todellisuuspohjaa; totuus olisi pikemminkin "kaksi yksikielistä kansaa yhdessä kaksikielisessä valtiossa". Suomi ei ole kansallisvaltio vaan monikansallinen valtio, jonka rajat ovat leikanneet poikki suomenkielisen, ruotsinkielisen ja saamenkielisen alueen.

 Olisi syytä ryhtyä selvyyden vuoksi käyttämään termejä, jotka eivät hämärtäisi kansalaisuuden ja kansallisuuden eroa:

- kansa (etninen taso) vs. kansakunta (valtiollinen taso)

 - suomalainen (etnos/kansallisuus) vs. suomilainen (kansalaisuus)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (41 kommenttia)

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Mielestäni Suomen perustuslaista voitaisiin poistaa 17 § kokonaan. 6 § takaa yhdenvertaisuuden terveellä tavalla. 17 § on poistettava tarpeettomana.
Kielilakiin on tehtävä muutos, jossa todetaan Suomen pääkielen olevan suomi. Lisäksi voidaan säätää erillinen laki ruotsin kielestä,
vrt saamen kielilaki!

Suomi pääkielenä on looginen ratkaisu, koska vähintään 95 % Suomen maantieteellisellä alueella asuvista käyttää sitä päivittäin!

Perustuslaki 6 §
Yhdenvertaisuus

"Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään."

Reilua ja riittävää!

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

"miksi pelkkä enemmistöasema antaisi yhdelle etniselle ryhmälle oikeuden tehdä itsestään valtion tärkeimmän etnoksen ja oikeuden alistaa valtio ensisijaisesti oman etnoksensa edunvalvontakoneistoksi".

Onhan se nyt ainakin tarkoituksenmukaisempi asetelma kuin nykyinen,jossa 5 %:n etnoksesta tehdään valtion tärkein etnos ja alistetaan valtio ensisijaisesti ko. etnoksen edunvalvontakoneistoksi. (pakkoruotsi)

Jaakko Häkkinen

JV Lehtonen:
"Kielilakiin on tehtävä muutos, jossa todetaan Suomen pääkielen olevan suomi."

Jos tarkoitat enemmistökieltä, niin kaikkihan tietävät muutenkin että se on suomi. Mielestäni lakiin tarvitsee vain sellaisia nimityksiä, joilla on käytännön seurauksia. Olisiko siis "pääkieli" status, joka merkitsisi "koko maassa virallinen kieli"?

JV Lehtonen:
"Onhan se nyt ainakin tarkoituksenmukaisempi asetelma kuin nykyinen,jossa 5 %:n etnoksesta tehdään valtion tärkein etnos ja alistetaan valtio ensisijaisesti ko. etnoksen edunvalvontakoneistoksi. (pakkoruotsi)"

Totta. Tietämätön voisi kuvitella tällaiseen asetelmaan liittyvän buurien kaltaista kansallismielisyyttä, eli kuvitelman rodullisesta ylemmyydestä. Ainakin siihen liittyy vielä yleisesti kuvitelma sivistyksellisyydestä ylemmyydestä.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Käsittääkseni Suomen nykyisessä lainsäädännössä suomen kielen asemaan on kytketty erottamattomaksi osaksi ruotsin kieli.

Suomen kieltä ei valtion näkökulmasta määritellä missään enemmistökieleksi, vaan valtiolla on kaksi "tasasuurta" kieltä!

Suomen kielen asema de jure enemmistökielenä ei siis ole lainkaan itsestäänselvyys, siis jos katsomme mitä lakiin on kirjoitettu.

Suomen valtiolla on kaksi tasavertaista kansalliskieltä,
kielen puhujien määrällä ei valtiollisessa kontekstissä
ole mitään merkitystä eli suomi ei ole de jure enemmistökieli.

Kielilaissa toki puhutaan enemmistökielestä, mutta vain kunnallistasolla.
Silloin enemmistökieli voi olla myös ruotsi (yhden käden sormilla laskettava kuntien määrä)

Kansakunnan enemmistön kielti -käsitettä ei mainita missään laissa.
Kansakunnan (suomilaiset) enemmistön kieltä ei siis
virallisesti ole olemassakaan tai tarkemmin sanottuna
suomen kieli ei ole virallinen enemmistökieli
eikä ruotsi toisaalta virallinen vähemmistökieli!

Voin toki olla väärässäkin, joten voit toki oikaista kaivamalla esiin sellaisen lainkohdan, jossa valtion tasolla puhutaan enemmistökieli suomesta tai vähemmistökieli ruotsista..

de facto asia on päivänselvä, mutta de jure, de jure ruotsi ei ole vähemmistökieli!

Minun tavoitteeni on saada aikaan de facto
tilanteen kirjaaminen de jureksi!

Saamen kielihän on riippumaton lainsäädännöllisesti, suomella ja ruotsilla on siamilaisriippuvuus!

Pääkielimalli on käytössä mm. Ruotsissa. Sama lähestymistapa sopii Suomeenkin, koska yhteiskuntamme ovat niin samanlaisia ja oikeusperiaatteemme ovat kotoisin Ruotsista (ainakin muilla aloilla kuin kielipolitiikassa).

17 § poistaminen poistaa samanaikaisesti turhan suomenkielisen ja samalla myös ruotsinkielisen nationalismin! 17 § hengessä 17 § voidaan lakkauttaa, kun poistetaan käsite "kansalliskieli"!

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #6

Ei laissa käsittääkseni puhutakaan enemmistökielestä, mutta miksi tarvitsisi, jos siitä ei seuraa mitään? Eli jos se ei ole status, joka vaikuttaisi suomen kielen asemaan mitenkään. Ei kai Venäjän laissakaan tarvitse sanoa, että venäjä on enemmistön kieli? Kieliä tarvitsee mainita laissa vain siltä osin kuin on tarvetta ja syytä - eli jos kieli on virallinen, se mainitaan sellaisena; tai kansalliskielenä tms.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen Vastaus kommenttiin #7

Ei lakitekstiin tarvitse kirjoittaa, että enemmistön kieli on suomi, mutta lait tulee säätää niin, että kyseinen fakta on lähtökohta ja että tämä fakta tunnustetaan. Nykylaissa sitä ei tunnusteta.

De jure tilanne lähtee siitä, että suomi ja ruotsi ovat molemmat pääkieliä, vaikka päät ovat aivan erisuhtaiset.

Venäjän kielilaissa taas todetaan,
että Venäjän federaation _valtiollinen_ kieli on venäjä.

Русский язык как государственный язык Российской Федерации
http://www.rg.ru/2005/06/07/yazyk-dok.

Mutta myös vähemmistökielet otetaan huomioon:

Обязательность использования государственного языка Российской Федерации не должна толковаться как отрицание или умаление права на пользование государственными языками республик, находящихся в составе Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации.

Ruotsissa taas ruotsin kieli on kaikkien ruotsalaisten yhteinen kieli.

"Prinssi Daniel otti osaa juhlaan Malmön oopperatalolla. Puheessaan prinssi sanoi, että ruotsalaiset jakavat yhteisen kielen, maan, yhteisön ja vastuun. Hän lausui myös, että ruotsalaisuus ei katso ihonväriä tai aksenttia."

Suomen kielen asema Suomessa ei ole vielä itsenäinen!

17 § virallinen nykytulkinta on juuri "Yksi kansa, kaksi kieltä".
Jokaisen suomAlaisen on osattava kahta kansalliskieltä,
muuten ei kuulu kansaan! Huom! Todellakin suomAlaisen..
Suomilainen voi olla, vaikka osaisi vain yhtä kansalliskieltä!

Esim. venäjänkieliset tamperelaiset eivät kuulu kansaan, koska he puhuvat ei-kansalliskieltä- eivät siis kuulu kansaan, vaikka heitä on TAmpereella enemmän kuin ruotsinkielisiä, jotka puhuvat "kansalliskieltä".

Siksi kansalliskielikäsite olisi järkevintä poistaa ja alkaa puhua asioista järkiperäisesti, kansalliskieli on tunneperäinen ilmaisu ja
erittäin altis tarkoitushakuisille väärintulkinnoille.

Yksi pääkieli, suomen kieli, historiallinen vähemmistökieli ruotsi ja aluperäiskieli saame- viralliset vähemmistökielet.

Siinä minun kielijaotukseni.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #11

Kyllä ruotsi on meillä pääkieli - mutta se on kyynärpää.

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

Onkin mielenkiintoista miten kukin kokee tai määrittelee kuuluvuutensa johonkin kansanosaan joko kielen, kansallisuuden tai heimon (yhteisen esi-isän) mukaan. Jollain tapaa tietoisuus omasta geneettisestä isälinjastaan muuttaa näkökantaa. Minä koen itse, ehkä valtavirasta poiketen, merkittävimmäksi tekijäksi yhdistävän kansallistunnon kannalta tämän yhteisen esi-isän, jopa ennen kieltä. Minä koen huomattavasti läheisemmäksi maantieteellisesti kaukaiset marit, kuin ruotsalaislähtöiset suomen kieltä puhuvat Suomen kansalaiset. Nämä kaukaiset suomensukuiset saavat symbatiani ennen näitä läheisiä ruotsalaisia.

Jaakko Häkkinen

Hyvin mielenkiintoista, Timo!
Yksilön etninen identiteetti on monisyinen, ja kyllä kieltämättä minullakin veri/geenisukulaisuus on yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävänä tekijänä.

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Olen tavannut mareja kun Neuvostoliitto kaatui.He olivat kuin uudelleen löydettyjä sukulaisia. Ei valtion ohjeistama ruotsalaisuus tunnu ollenkaan niin läheiseltä.

Susanna Kaukinen
Jaakko Häkkinen

Sattuipa samaan aikaan! Hyvä rajaus sinulla puhua isänmaallisuudesta kansallismielisyyden sijasta, vaikken nyt äkkipäätä osaakaan määritellä niiden eroa. :-)

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Lainaus:

6.6.2012 STT, TT

Uudet Ruotsin kansalaiset kokoontuivat keskiviikkona, maan kansallispäivänä, juhlatilaisuuksiin ympäri maan. Prinssi Daniel otti osaa juhlaan Malmön oopperatalolla. Daniel jakoi tervetuliaiskirjeen noin 280 paikalle saapuneelle, jotka saivat viime vuonna kansalaisuuden.

Puheessaan prinssi sanoi, että ruotsalaiset jakavat yhteisen kielen, maan, yhteisön ja vastuun. Hän lausui myös, että ruotsalaisuus ei katso ihonväriä tai aksenttia.

(lainaus päättyy)
.................................................................

Suomessa ei jaeta yhteistä kieltä,ei ilmeisesti yhteistä yhteisöäkään eikä maata?(Ahvenanmaa)

Ts.Isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden raja on harmaata aluetta?

Se mikä on Ruotsissa hyväksyttyä kansallismielisyyttä (ko.puhe esim.) olisi Suomessa poliittinen skandaali.

http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194746481803/art...

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Suomessa on yksi kansa, kaksi kieltä.
Jokaisen suomalaisen on osattava molempia kansalliskieliä.
Suomessa on kaksi yhteistä kieltä!
Se on virallinen linjaus, joka ylläpitää myös pakkoruotsin,
vaikka Jaska kuinka yrittää haastaa pakkoruotsittajia järkiargumenteilla.

Niin kauan kuin tuo linjaus tulee ylhäältä, pakkoruotsi säilyy
kouluissamme.

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Ongelmana Suomessa on nimenomaan valtio ja vallassa olevat. Ei niinkään kansa.

Valtio tyrkyttää keinotekoista kaksikielisyysisänmaallisuutta ja -kansallismielisyyttä,jota kansan enemmistö ei kuitenkaan halua vastaanottaa. Pikemminkin se herättää vastenmielisyyttä.

Jugoslaviassa ja Neuvostoliitossa yritettiin markkinoida myös ylhäältä määrättyä valtiokeskeistä kansallismielisyyttä viranomaisten toimesta ja huonosti kävi.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Se "sama kansa"-homma tietysti piti aikanaan luoda synteesinä jolla saatiin akuutit kieliriitelyt loppumaan. Aika huono kompromissi se pitkässä juoksussa on ollut koska se ei ole oikeastaan totta, vaikka liian tarkkaan "etnoiluun" ei varmaan Suomessa ole syytä ryhtyä.

Mielenkiintoista on ajatella että svekomaaneille etninen ruotsalaisuus oli aikanaan ihan selvä juttu ilmeisesti ihan historialliselta pohjaltakin, ja tuntuu se olevan sitä jossain määrin nykyisillekin ruotsinkielisille, mitä nyt heidän juttujaan lukee. Sieltä tulee hyvin paljon argumentteja siitä miten "ruotsinkieliset ovat luoneet kulttuuria" -- itse asiassa jää semmoinen olo, että me jossain määrin maksamme kielipolitiikalla heille siitä, että meitä ei kohdella barbaareina: jos kielipoliittinen keskustelu vietäisiin tasolle jossa suomenkielisiä pitäisi kohdella osapuolena juuri äidinkielensä kautta, niin toisaalta kääntöpuoli tästä olisi sitten se, että Sibelius olisi jatkossa todellakin nimenomaan suomenruotsalainen kulttuurituote.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Mehän emme ole osapuoli, koska ei ole osapuolia,
vaan on "homo tvåspråkigus"! Yksi kansa, kaksi kieltä-
jokaisen on osattava molempia kieliä!

Vasta me 2000-luvun aktivistit olemme luoneet
osapuolen tähän keskusteluun,
pitkän tauon jälkeen!

Ilmeisesti tämä "Yksi kansa, kaksi kieltä" -juttu on juuri se lupaus,
johon presidentti Halonen viittaa.

Mutta oliko lupaus yksi valtio, kaksi kieltä
vai yksi kansa-kaksi kieltä ??

Suomenruotsalaisten ei haluttu muuttavan Ruotsiin, vaan heille syötettiin uusi kaksikielinen identiteetti, jota identiteettiä he yrittävät nyt pakkosyöttää meille - pakkoruotsin muodossa.

Mutta eivät he halunneet tulla identiteetiltään kaksikielisiksi, vaan olla puhtaasti ruotsinkielisiä, aivan kuten me haluamme olla yksikielisesti suomenkielisiä.

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Suomenkielisille sopivasta kansallismielisyydestä on keskusteltu suomenkielisten itsensä päiden yläpuolella holhoamisasenteella. (P. Lipponen räikeimpänä esimerkkinä ja saikin ansiostaan Freudenthal-mitalin.)

Suomenkielisiä on pidetty objekteina,joiden identiteettiä ja viiteryhmää valtiolla on oikeus muokata "skandinaavisemmaksi" ja "ruotsalaisemmaksi".

Itse kohteilta ei ole juuri kyselty mielipidettä. Pakkoruotsigalluppien tuloksista ei ole piitattu.

Mielenkiintoista on myös ollut seurata valtaan päässeiden(Halonen,Lipponen,Ahtisaari,Katainen jne.) toimintaa aiheen parissa.

Ahtisaarikin sentään tunnustaa namibialaisten oikeuden omaan identiteettiin,mutta suomenkielisten suomalaisten identiteetti ja kansallismielisyys onkin sitten eri asia.

Ohjeita on jopa tullut Ruotsista asti. Esim. Mona Sahlin oli kutsuttuna jäsenenä komiteassa joka laati Suomen kielilain.

Varmemmaksi vakuudeksi Halonen allekirjoitti Suomen kielilain Ruotsin kansallispäivänä 6.6.2003.

Ja Sanoma Oyj vietättää 6.11. päivää jolloin suomenkielisten pitää punhua ruotsia alleviivauksena uudesta identiteetistä ja kansallismielisyydestä joka halutaan pakottaa suomenkielisille suomalaisille (finnar).

Olavi Mansikka

Ite kun olen tuolta pohjoisesta kotoisin miksi ihmeessä ei Saamea kaikkien pidä osata? sama perustehan siinä olisi kuin ruotsissa. tähän olisi kiva saada ns pakkoruotsin vaatijoilta vastaus...

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Saamelaiset ovat muuten RKP:n kanssa nykyään kimpassa. Saavat jotain murusia samalla kun tukevat huomattavasti kovempia ruotsinkielisten vaatimuksia. Tässä on se huono puoli että tämän yhteenlasketun porukan politiikkaa vastustaessa tulee "vastustaneeksi vähemmistöjä" ja siis myös saamelaisia vaikka saamelaiset yksinään olisivat saaneet minulta enemmän ymmärrystä -- koska heidän tarpeensa ovat niin erilaiset ja ymmärrettävämmät.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Miten niin saavat murusia? Eikös käynyt niin että samaan aikaan kun budjetista annettiin jonkun sortin avustusta ruotsinkielisille, niin samalla poistettiin saamelaisten aiemmin saama avustus. Mitähän tuumaavat saamelaiset jatkossa vaaleissa rkp:n listoilla olemisesta?

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti Vastaus kommenttiin #18

Saamelaisten johto "ampuu" omaan nilkkaan. Nimittäin saamelaisalueellakaan ei saa opiskella saamea ruotsin sijasta.x)
Ei käy Rkp:lle joiden kanssa saamelaiset tekevät yhteistyötä.

x) Koskee siis suomenkielisiä saamelaisalueella asuvia.

Saamen kielet ovat ts. samassa tilanteessa kuin venäjän kieltä opiskelevat. Pitää ottaa kolmas kieli opinto-ohjelmaa jos haluaa pitää englannin mukana kieliohjelmassa.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen Vastaus kommenttiin #20

Saamen kielen opiskelu ruotsin sijasta olisi nimenomaan vähemmistön tukemista. Mutta silloin ei "homo tvåspråkigus" yksi kansa kaksi kieltä -toteudu!

Eivätkö saamelaiset kuulu suomAlaisiin ?
Entä ahvenanmaalaiset ? Kuuluvatko he suomAlaisiin ?
Tai edes suomilaisiin ?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #18

Sirpa Abdallah:
"Miten niin saavat murusia? Eikös käynyt niin että samaan aikaan kun budjetista annettiin jonkun sortin avustusta ruotsinkielisille, niin samalla poistettiin saamelaisten aiemmin saama avustus. Mitähän tuumaavat saamelaiset jatkossa vaaleissa rkp:n listoilla olemisesta?"

Oho, tästä en ole kuullutkaan. Mistä löytyisi tietoa?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #26

Pikaisella googlettamalla löysin vain tämän. Uutisointia oli kyllä muunlaistakin (muistaakseni) jossa olivat rinnakkain asetettuna sekä saamenkielisille että ruotsinkielisille annetuista budjettiavustuksista. Lieneekö budjetin kautta annetut avustukset suhteessa kielellisiin lukumääriin?

Samaan aikaan sai RKP:n esityksen mukaisesti Svenska Finlands folkting avustusta lisää 100000 euroa.

Kuten tunnettua, niin valtion budjetin luvuista on vaikea hakea yksittäisiä eriä, sillä niitä siirrellään jopa vuosittain toisille momenteille.

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2013&...

Jaakko Häkkinen

JV Lehtonen:
"Mehän emme ole osapuoli, koska ei ole osapuolia, vaan on "homo tvåspråkigus"! Yksi kansa, kaksi kieltä - jokaisen on osattava molempia kieliä!"

Hehe, Homo tvåspråkigus on loistava luokittelu!
Ja on ikävä kyllä totta, ettei yksikielisiä suomenkielisiä tunnusteta osapuoleksi - mehän olemme H. tvåspråkiguksina kaikki samaa osapuolta, kuten loistavasti asian ilmaisit.

JV Lehtonen:
"Esim. venäjänkieliset tamperelaiset eivät kuulu kansaan, koska he puhuvat ei-kansalliskieltä- eivät siis kuulu kansaan, vaikka heitä on TAmpereella enemmän kuin ruotsinkielisiä, jotka puhuvat "kansalliskieltä"."

Aikuinen sentään voi (toistaiseksi) saada kansalaisuuden osaamatta ruotsia, mutta eiköhän joku höpösetä esitä siihenkin kohta "parannusta" kansallisen kaksikielisyyden säilyttämisen nimissä! Eihän siitä mitään tule, jos maahanmuuttajat ovat vain "puolisuomalaisia" - "kokosuomalaisen" pitää tietysti osata molempia kansalliskieliä. ;-)

Törkeää, että maahanmuuttajien kansalaisuuteemme kasvavat lapset silti pakotetaan opiskelemaan molempia kansalliskieliä. Melko ahtaan portit ovat päättäjämme rakentaneet.

Jarmo Ryyti:
"Ahtisaarikin sentään tunnustaa namibialaisten oman identiteetin,mutta suomenkielisten suomalaisten identiteetti ja kansallismielisyys onkin sitten eri asia."

Niinpä! Tai mistäs me tiedämme, vaikka Ahtisaari olisi tuputtanut ruotsin kieltä osaksi namibialaisten identiteettiä...

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

J.H.,
"Niinpä! Tai mistäs me tiedämme, vaikka Ahtisaari olisi tuputtanut ruotsin kieltä osaksi namibialaisten identiteettiä..."
.................................................................
Namibiassa on saksalaistaustainen vähemmistö. Ehkä Ahtisaari menee Namibiaan ja määräilee namibialaisia pakkosaksan oppitunneille laajentamaan identiteettiään "läntisemmäksi"?

Saksalaisen vähemmistön historia on muuten aika lailla samanlainen Namibiassa kuin on ruotsalaisten historia Suomessa.

Jostain syystä Ahtisaari vaihtaa pelisääntöjä Namibian ja Suomen välillä.

Onkohan Namibiassa joku johtava sanomalehti, jonka johdolla kaikki namibialaiset pannaan puhumaan päiväksi saksaa? Vrt. Helsingin Sanomien kampanja 6.11.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Häkkisen kirjoitukset ovat ajatuksia herättäviä ja koukuttavia, mutta..

Miten nämä pohdinnat saataisiin päättäjien ulottuville ?

Näitä pitäisi jotenkin markkinoida politiikan ylimpiin kerroksiin,
jotta siellä edes jollakulla lamppu syttyisi.

Eivät nämä kirjoitukset täällä maailmaa muuta..

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

J.V.L.,
"Eivät nämä kirjoitukset täällä maailmaa muuta.."

Ei niin mutta nämä pohdinnat ja ajatusten vaihto kehittävät ajattelua.

Susanna Kaukinen

Voi olla jo mainittu, mutta suomenruotsalaisten geenit on kai jotain 99% samoja ku suomenkielisten.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Njet!

Tutkimusten mukaan itäsuomalaisten ja länsisuomalaisten geeniperimä poikkeaa toisistaan enemmän kuin länsisuomalaisten geeniperimä germaanisesta geenistöstä.

Susanna Kaukinen

Jos sen noin rajaa, niin joo, mutta sillä ei oo mitään tekemistä sen kielirajan kanssa. Noi kaks asiaa ei kohtaa ollenkaan.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #31

Totta, ja mielenkiintoiseksi asian tekee se, että geeniraja noudattelee melko tarkkaan Pähkinäsaaren rauhan rajaa vuodelta 1323.

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

Itäsuomalaiset ovat pääosin N-isälinjaa, kun taas länsisuomalaiset ovat monesti ruotsalaiseksikin kutsuttua I-isälinjaa. Tämä heimojako selittää myös idän ja lännen geneettistä eroavaisuutta ja samalla lännen läheisyyttä germaaneille.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #34

Myös genominlaajuisella tasolla länsisuomalaiset ovat selvästi lähempänä skandinaaveja, yhtä lähellä heitä kuin itäsuomalaisiakin (ks. linkki viestistäni 32).

Jaakko Anttila

Suomalainen geenitutkija H.R. Nevanlinna todisti jo vuonna 1978, että 80 prosenttia suomalaisten geeniperimästä on peräisin lännestä.

Sen jälkeen tutkittiin äidinpuoleista geeniperimää, joka osoittaa, että suomalaiset ovat samalla geneettisellä etäisyydellä länsieurooppalaisista kuin virolaiset ja Volgan suomalaiset sekä kaikki muut kansat,jotka asuvat samalla pituuspiirillä kuin suomalaiset.

Nykyään tutkitaan sekä isän- että äidinpuolista geeniperimää.

Vuonna 2008 julkaistu suomalaistutkimus paljasti suuria eroja itä- ja länsisuomalaisten perimässä. Tutkimuksen mukaan itä- ja länsisuomalaiset eroavat toisistaan geneettisesti enemmän kuin englantilaiset saksalaisista. Suurten eroavaisuuksien syynä pidetään eristymistä: kivikauden äärimmäisen harvaa asutusta. Suomalaisten geneettiset juuret ovat tutkimuksen mukaan pääosin Keski-Euroopassa. Itäsuomalaiset eivät kuitenkaan näytä olevan yhtään lähempänä venäläisiä kuin länsisuomalaiset, vaan päinvastoin: länsisuomalaisten FST-etäisyys sekä venäläisiin että ruotsalaisiin on noin 30, itäsuomalaisilla molempiin noin 70.

Jaakko Häkkinen

Itse asiassa eivät ole - genominlaajuisissa tutkimuksissa näkyy selvästi ruotsinkielisten pohjalaisten läheisyys ruotsalaisille:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.137...
(Figure 2 ja Supplementary figure S1)

Jaakko Häkkinen

Näin toisaalla mielenkiintoisen linkin:
http://www.tieteessatapahtuu.fi/0804/kemilainen.pdf

"Ruotsalaisten kansallisen identiteetin kannalta on kuitenkin tärkeä huomio: ilmeisesti maiden koko yhteyden ajan Suomen kansaa (josta käytettiin nimitystä 'nation') pidettiin erillisenä. Se ei kuulunut 'varsinaiseen Ruotsin kansaan' eikä siis sisältynyt kansalliseen identiteettiin."
(Sivu 26a)

Alexius Manfelt

Jaakko hyvä, nyt me unohdamme hyvin pienen, joskin mielenkiintoisen vähemmistön. Muolaan pitäjän Kyyrölän kylän venäjänkieliset ja ortodoksista uskontoa pääsääntöisesti tunnustaneet ihmiset.

Wikipediakin toteaa: "Kyyrölän asukkaat asutettiin pääasiassa Hämeenlinnan kaupunkiin Hämeenlinnan maalaiskuntaan ja Vanajan kuntaan." Näin todella tapahtui ja aluella on vieläkin runsaasti Kyyrölän kylästä alkujaan lähteneitä ihmisiä tai heidän jälkeläisiään.

Kuitenkin tehokas suomalaistaminen on tominut ja nuo asukkaat ovat täysin integroituneet suomenkieliseen yhteisöön, ja vain ani harva osaa edes vanhempiensa kieltä. Se on sääli kun ajatellaan kultturien kirjoa.

Jaakko Häkkinen

Mielenkiintoista, noista en ollut kuullutkaan.

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Kyllä, venäjänkieliset voidaan hyvin laskea historialliseksi vähemmistöksi ruotsinkielisten ja eri saamen kieliä puhuvien rinnalle.

Toimituksen poiminnat